Հայտարարություն

 

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

2022թ. փետրվարի 22-ին, ժամը 14։00-ին տեղի կունենա  հաստատության  մանկավարժական և ծնողական խորհուրդների անդամների հանդիպումը  տնօրենի պաշտոնի  թափուր տեղի հավակնորդի հետ՝   զարգացման ծրագիրը ներկայացնելու  նպատակով։

 

 

 

 

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Հայտարարվում է մրցույթ` ՀՀ Սյունիքի մարզի «Նռնաձորի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի դասվար, քիմիա, կենսաբանություն, երաժշտություն, կերպարվեստ առարկանների ուսուցչի թափուր աշխատատեղի համար:

Մրցույթի մասնակիցների գիտելիքների և մասնագիտական կարողությունների ստուգումն անցկացվելու է երկու փուլով` գրավոր և բանավոր` ըստ ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարության կողմից հաստատված հարցաշարերի:

Մրցույթին մասնակցելու համար անձը տնօրենի կողմից նշանակված պատասխանատու աշխատակցին է  ներկայացնում`

  1. հաստատության տնօրենի անունով դիմում (Ձև1),
  2. բարձրագույն կրթության մասին փաստաթուղթ(դիպլոմ)` «Հանրակրթության մասին» ՀՀ օրենքի 26-րդ հոդվածի 1-ին մասի պահանջներին համապատասխան որակավորմամբ,
  3. անձնագրի պատճենը,
  4. ինքնակենսագրություն (Ձև 4),
  5. թափուր աշխատատեղը զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքներին և աշխատանքային ունակություններին ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի, հավաստագրերի պատճենները (դրանց առկայության դեպքում),
  6. մեկ լուսանկար` 3×4 չափի,
  7. այլ պետությունների քաղաքացիները` Հայաստանի Հանրապետությունում աշխատելու իրավունքը հավաստող փաստաթուղթ,
  8. ՀՀ արական սեռի քաղաքացիները ներկայացնում են նաև զինգրքույկ:

Փաստաթղթերի պատճենները պետք է ներկայացնել բնօրինակների հետ:

Փաստաթղթերն ընդունվում են 2022 թվականի փետրվարի 17-ից մինչև մարտի 2-ը ներառյալ, ամեն օր`ժամը 10:00-ից 15:00-ը, բացի կիրակի և այլ ոչ աշխատանքային օրերից:

Փաստաթղթերի ընդունումը կանցկացվի ըստ կարգի:

Մրցույթը տեղի կունենա մարտի  7-ին ժամը` 11:00-ին, Սյունիքի մարզի Նռնաձորի միջնակարգ դպրոցում:

Տեղեկությունների համար՝

Զանգահարել՝ 094 10 58 18 հեռախոսահամարով:

Հայտարարություն

Հայտարարություն

 

Հայտարարվում է մրցույթ` ՀՀ Սյունիքի մարզի «Նռնաձորի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի դասվար, պատմություն, աշխարհագրություն, քիմիա, կենսաբանություն, ռուսաց լեզու, ինֆորմատիկա, երաժշտություն, կերպարվեստ առարկանների ուսուցչի թափուր աշխատատեղի համար:

Մրցույթի մասնակիցների գիտելիքների և մասնագիտական կարողությունների ստուգումն անցկացվելու է երկու փուլով` գրավոր և բանավոր` ըստ ՀՀ ԿԳ նախարարության կողմից հաստատված հարցաշարերի:
Մրցույթին մասնակցելու համար անձը տնօրենի կողմից նշանակված պատասխանատու աշխատակցին է ներկայացնում`
1. հաստատության տնօրենի անունով դիմում (Ձև1),
2. բարձրագույն կրթության մասին փաստաթուղթ(դիպլոմ)` «Հանրակրթության մասին» ՀՀ օրենքի 26-րդ հոդվածի 1-ին մասի պահանջներին համապատասխան որակավորմամբ,
3. անձնագրի պատճենը,
4. ինքնակենսագրություն (Ձև 4),
5. թափուր աշխատատեղը զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքներին և աշխատանքային ունակություններին ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի, հավաստագրերիպատճենները (դրանց առկայության դեպքում),
6. մեկ լուսանկար` 3×4 չափի,
7. այլ պետությունների քաղաքացիները` Հայաստանի Հանրապետությունում աշխատելու իրավունքը հավաստող փաստաթուղթ,
8. ՀՀ արական սեռի քաղաքացիները ներկայացնում են նաև զինգրքույկ:
Փաստաթղթերի պատճենները պետք է ներկայացնել բնօրինակների հետ:
Փաստաթղթերն ընդունվում են հոկտեմբերի 24-ից մինչև նոյեմբերի 20-ը ներառյալ, ամեն օր`ժամը 10:00-ից 15:00-ը, բացի շաբաթ, կիրակի և այլ ոչաշխատանքային օրերից:
Փաստաթղթերի ընդունումը կանցկացվի ըստ կարգի:
Մրցույթը տեղի կունենա նոյեմբերի 23-ին, ժամը`15:00 ին, Սյունիքի մարզի Նռնաձորի միջնակարգդպրոցում:
Տեղեկությունների համար՝
Զանգահարել՝ 094 10 58 18 հեռախոսահամարով:

Հայտարարություն

1-ին դասարանցիների ընդունելությոն

 <<Նռնաձորի միջնակարգ դպրոց >>ՊՈԱԿըհայտարարում  է 2018-2019 ուստարվա 1-ին դասարանցիների ընդունելություն:                     

Դպրոցի առաջին դասարան կարող են ընդունվել այն երեխաները, որոնց 6 տարին լրացել կամ լրանալու է մինչև 2018թ. դեկտեմբերի 31-ը ներառյալ:

Ներկայացնելհետևյալփաստաթղթերը `

1) դիմումուղղվածտնօրենին,

2) բնակչությանպետականռեգիստրումհաշվառվածլինելումասինտեղեկանք

3) ծննդյանվկայականիբնօրինակըևպատճենըՏնօրենի «Իսկականիհետճիշտէ» 

մակագրությամբպատճենըպահպանվումէսովորողիանձնականգործում,

4) 2 լուսանկար՝ 3×4 չափսի,

5) Բժշկական թերթիկ /բժշկական քարտից քաղվածք/

Փաստաթղթերը ընդունվում են 2018թ. օգոստոսի 20ից ամեն օրժամը10:00-15:00-ը,  բացի շաբաթկիրակի և ոչ աշխատանքային օրերից:

Մանրամասների համար կարող եք դիմել դպրոց ` (հեռ. 094- 10-58-18)

                                                                     ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Հայտարարվում է մրցույթ` ՀՀ Սյունիքի մարզի «Նռնաձորի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի պատմություն, աշխարհագրություն, քիմիա, կենսաբանություն, ռուսաց լեզու, օտար լեզու /անգլերեն/, ինֆորմատիկա, երաժշտություն, կերպարվեստ առարկանների ուսուցչի և դասվարի թափուր աշխատատեղի համար:
Մրցույթի մասնակիցների գիտելիքների և մասնագիտական կարողությունների ստուգումն անցկացվելու է երկու փուլով` գրավոր և բանավոր` ըստ ՀՀ ԿԳ նախարարության կողմից հաստատված հարցաշարերի:
Մրցույթին մասնակցելու համար անձը տնօրենի կողմից նշանակված պատասխանատու աշխատակցին է ներկայացնում`
1. հաստատության տնօրենի անունով դիմում (Ձև1),
2. բարձրագույն կրթության մասին փաստաթուղթ(դիպլոմ)` «Հանրակրթության մասին» ՀՀ օրենքի 26-րդ հոդվածի 1-ին մասի պահանջներին համապատասխան որակավորմամբ,
3. անձնագրի պատճենը,
4. ինքնակենսագրություն (Ձև 4),
5. թափուր աշխատատեղը զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքներին և աշխատանքային ունակություններին ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի, հավաստագրերիպատճենները (դրանց առկայության դեպքում),
6. մեկ լուսանկար` 3×4 չափի,
7. այլ պետությունների քաղաքացիները` Հայաստանի Հանրապետությունում աշխատելու իրավունքը հավաստող փաստաթուղթ,
8. ՀՀ արական սեռի քաղաքացիները ներկայացնում են նաև զինգրքույկ:
Փաստաթղթերի պատճենները պետք է ներկայացնել բնօրինակների հետ:
Փաստաթղթերն ընդունվում են սեպտեմբերի 4-ից մինչև հոկտեմբերի 9-ը ներառյալ, ամեն օր`ժամը 10:00-ից 15:00-ը, բացի շաբաթ, կիրակի և այլ ոչ աշխատանքային օրերից:
Փաստաթղթերի ընդունումը կանցկացվի ըստ կարգի:
Մրցույթը տեղի կունենա հոկտեմբերի 12-ին, ժամը` 11:00-ին, Սյունիքի մարզի Նռնաձորի միջնակարգ դպրոցում:
Տեղեկությունների համար՝
Զանգահարել՝ 094 10 58 18 հեռախոսահամարով: